Inschrijfvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EFT NETWERK B.V.

Artikel 1                Definities

1.1          Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2          Cursist:  de door Opdrachtgever in het inschrijfformulier aangewezen natuurlijke persoon die deelneemt aan de Training;

1.3          Training: een door EFT Netwerk georganiseerde training, cursus, congres, workshop of andere vorm van opleiding

1.4          EFT Netwerk: C&C-raad BV, gevestigd te( 5061 PJ)  Oisterwijk aan de Kerkhovensestraat 19, (KVK-nummer 50977636)

1.5          Opdrachtgever: de onderneming, instelling of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie EFT Netwerk een overeenkomst voor de levering van een Training heeft gesloten.

Artikel 2                Toepasselijkheid Algemene Voorwaarde

2.1          De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht in welke vorm gedaan, betreffende de organisatie en de levering van een Training door EFT Netwerk aan of ten behoeve van de Opdrachtgever.

2.2          EFT Netwerk wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.3          Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door EFT Netwerk en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3                Totstandkoming overeenkomst

3.1          Alle aanbiedingen en offertes van EFT Netwerk zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2          Inschrijving vindt plaats door het volledig en correct (online) invullen en verzenden van het inschrijfformulier. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

3.3          Overeenkomsten komen pas tot stand doordat EFT Netwerk de door de Opdrachtgever ingevulde (en betaalde) inschrijving aanvaardt door middel van een (elektronische) bevestiging, dan wel op het moment dat EFT Netwerk tot de uitvoering van de Training overgaat. EFT Netwerk behoudt zich het recht voor een inschrijving, zonder opgave van redenen, te weigeren, in welk geval Opdrachtgever recht heeft terugbetaling van de aan EFT Netwerk betaalde trainingsprijs. Weigering kan in ieder geval, doch niet uitsluitend, plaats vinden indien het maximaal aantal cursisten is overschreden.

Artikel 4                Prijzen en betaling

4.1          De door EFT Netwerk gehanteerde prijzen worden vermeld in Euro´s.

4.2          Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief ontbijt, lunch, diners, privé consumpties, overnachtingen en andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

4.3          Betaling dient plaats te vinden op het moment van inschrijving. De bevestiging van de inschrijving kan pas plaats vinden na de ontvangst van de betaling, onverminderd artikel 3.3.

 

Artikel 5                Uitvoering van de overeenkomst

5.1          EFT Netwerk zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden en zal zich naar beste vermogen inspannen om de kwaliteit van de Training te waarborgen. Zij kan in dat kader echter geen garanties geven.

5.2          Opgegeven termijnen voor de levering van de Trainingen en andere diensten en producten door EFT Netwerk dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3          EFT Netwerk is gerechtigd om derden (bijvoorbeeld trainers of presenters) in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. EFT Netwerk is te allen tijde gerechtigd om deze trainers of presenters te vervangen door een ander. EFT Netwerk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 6                Medewerking van de Opdrachtgever

6.1          Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte, complete en tijdige verstrekking van alle voor de Training benodigde gegevens en informatie (inclusief gegevens met betrekking beroepsverenigingen en lidmaatschapsnummer). Indien de benodigde gegevens of informatie ontbreken heeft EFT Netwerk het recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. EFT Netwerk is bovendien gerechtigd om kosten voor extra werkzaamheden in rekening te brengen die het gevolg zijn van de onvolledige of onjuiste informatie of gegevens.

6.2          Indien EFT Netwerk de Training op een door Opdrachtgever aangewezen locaties zal uitvoeren, zal Opdrachtgever voor eigen rekening zorgdragen voor een daartoe geschikte ruimte welke is voorzien van alle benodigde apparatuur. Indien er bepaalde huisregels gelden, zal EFT Netwerk zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hier aan houden.

6.3          EFT Netwerk is gerechtigd om Cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Training verstoren uit te sluiten van verdere deelneming aan de Training, één en ander zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 7                Intellectuele eigendom

7.1          Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van trainingsmaterialen, ontwerpen, had-outs, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Trainingen, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij EFT Netwerk en, haar licentiegevers of de door EFT Netwerk ingeschakelde derden. In het kader van de overeenkomst vindt geen overdracht plaats van de rechten van intellectuele eigendom.

7.2          De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen voor eigen, intern, gebruik te gebruiken.

7.3          De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EFT Netwerk de materialen op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, verkopen of aan een derde beschikbaar stellen op welke wijze dan ook.

7.4          De Opdrachtgever zal aanduidingen van EFT Netwerk of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1          Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

8.2          Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 9 Aansprakelijkheid EFT Netwerk

9.1          De aansprakelijkheid van EFT Netwerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding.

9.2          Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van EFT Netwerk te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van EFT Netwerk wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

9.3          Iedere aansprakelijkheid van EFT Netwerk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.4          EFT Netwerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van Cursisten.

9.5          De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van EFT Netwerk of diens ondergeschikten.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1       Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van EFT Netwerk indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen ziekte of overlijden van de trainer of presenter, tekortkomingen of niet-verschijnen van de trainer of presenter (bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen in het verkeer) of andere zaken waardoor EFT Netwerk of de trainer of presenter  (tijdelijk) niet inzetbaar is.

10.2       In geval van overmacht is EFT Netwerk gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (waaronder het verlenen van de Training) op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd tot terug betaling van de reeds door hem betaalde vergoeding voor de Training.

Artikel 11 - Annulering, vervanging en wijziging datum

11.1       Annuleren van de Training kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel van de door EFT Netwerk ontvangen brief danwel de datum van ontvangst van de e-mail van Opdrachtgever.

11.2       Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van de inschrijving, kosteloos te annuleren, tenzij het moment van annulering valt binnen de periode van 5 weken voorafgaand aan de geplande startdatum van de Training. In dat laatste geval is de Opdrachtgever de volledige prijs van de Training verschuldigd.

11.3       Ingeval van annulering na de bedenktijd van 14 dagen is Opdrachtgever het volgende verschuldigd:

  • bij annulering voor 1 februari 2017 is Opdrachtgever € 60,- aan administratiekosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
  • bij annulering op of na 1 februari 2017 is Opdrachtgever de volledig prijs van de Training verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

11.3       Indien Opdrachtgever in plaats van de Cursist een vervanger wil laten deelnemen aan de Training, dient hij dit uiterlijk week voor de startdatum aan EFT Netwerk te melden. Opdrachtgever is in dat geval in aanvulling op de overeengekomen tarief voor de Training administratiekosten ter  hoogte van € 60,- verschuldigd. ( 10% van de entreeprijs)

11.4       Bij onvoldoende aanmeldingen voor de Training is EFT Netwerk gerechtigd om de Training te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd tot terug betaling van de reeds door hem betaalde vergoeding voor de Training.

11.5       EFT Netwerk is gerechtigd om de datum voor de Training te wijzigen. De nieuwe datum zal per email aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien de Cursist op deze nieuwe datum verhinderd is, kan hij binnen 14 dagen na de ontvangst van de email waarin de gewijzigde datum bekend wordt gemaakt, de Training kosteloos annuleren.

 

Artikel 12 - Ontbinding

12.1       Onverminderd artikel 11, heeft Opdrachtgever gedurende 14 dagen (ingaande op de datum van de inschrijving) de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij het moment van de ontbinding valt binnen de periode van 5 weken voorafgaand aan de geplande startdatum van de Training, opgenomen in artikel 11.2. In dat geval is de Opdrachtgever de volledige prijs van de Training verschuldigd.

de inschrijving is Opdrachtgever

Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door EFT Netwerk geleverde Training, tenzij EFT Netwerk ter zake van die Training in verzuim is.

12.2       EFT Netwerk is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat EFT Netwerk hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever, indien aan de Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Opdrachtgever of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

Artikel 13 - Geschillen

13.1       Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle die voortvloeien uit of betrekking hebben op de overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant